[kaffe] Stop at QtAWT: getNextEvent..

Jerry zhgjerry at eyou.com
Mon Jul 19 19:29:03 PDT 2004


Hi everyone:

  There was something wrong with my AWT-QT backend.
  I used the follow cmd:
      kaffe -v -ss 128000 -cp $PWD -vmdebug AWT Calc

the debug message was as follows:
---------------------------------
Loading java/awt/AWTError.class(/cvs/xscale/jre/lib/rt.jar) [compressed]
[tlk.cc:40]
tlkProperties
                                       
                                QtAWT: Create
pluginlibman in libqpe
QtAWT: [tlk.cc:78]
QtAWT: qapp initialization.
                                       
                                malloc: 128 ->
0x61dbc0
calloc: 47,12 -> 0x61dc48
QtAWT: [tlk.cc:89]
QtAWT: tlkInit Done.
                                       
                                Loading
java/awt/EventQueue.class(/cvs/xscale/jre/lib/rt.jar) [compressed]
QtAWT: [tlk.cc:126]
QtAWT: tlkGetScreenWidth
                                       
                                QtAWT:
[tlk.cc:120]
QtAWT: tlkGetScreenHeight
                                       
                                QtAWT:
[tlk.cc:111]
QtAWT: tlkGetResolution
                                       
                                Loading
java/awt/AWTEvent.class(/cvs/xscale/jre/lib/rt.jar) [compressed]
Loading java/util/EventObject.class(/cvs/xscale/jre/lib/rt.jar) [compressed]
QtAWT: [evt.cc:286]
QtAWT: evtInit
...
QtAWT: [tlk.cc:105]
QtAWT: tlkVersion
                                       
                            QtAWT:
fntInitFont...D
                                       
                             QtAWT:
fntInitFont...D
                                       
                              QtAWT:
fntInitFont...D
                                       
                               QtAWT:
fntInitFont...M
                                       
                                QtAWT:
fntInitFont...D
                                       
                                
QtAWT: fntInitFont...D
                                       
                               QtAWT:
fntInitFont...D                                
                                       

QtAWT: fntInitFont...D                            
                                       
    
QtAWT: [fnt.cc:108]
QtAWT: fntGetFixedWidth 0                           
                                       
     
QtAWT: [fnt.cc:150]
QtAWT: fntIsWideFont
                                       
                                QtAWT:
[tlk.cc:153]
QtAWT: tlkDisplayBanner
....
Loading java/lang/InheritableThreadLocal.class(/cvs/xscale/jre/lib/rt.jar) 
Loading java/lang/ThreadLocal.class(/cvs/xscale/jre/lib/rt.jar) [compressed]
Loading
java/lang/IllegalThreadStateException.class(/cvs/xscale/jre/lib/rt.jar)
QtAWT: [evt.cc:518]
QtAWT: getNextEvent..
--------------------------------------

After the "getNextEvent..",It stoped without any returns.And there was nothing
on 
the LCD,the program wasn't end by itself.

What may be the trick?--http://www.eyou.com
--Îȶ¨¿É¿¿µÄµç×ÓÐÅÏä ÓïÒôÓʼþ Òƶ¯ÊéÇ© ÈÕÀú·þÎñ ÍøÂç´æ´¢...ÒÚÓÊδ¾¡

--http://vip.eyou.com
--¿ì¿ìµÇ¼ÒÚÓÊVIPÐÅÏä ×¢²áÄúÖÐÒâµÄÓû§Ãû


More information about the kaffe mailing list