[kaffe] CVS kaffe (guilhem): Fill in the "cause" field in Throwable.

Kaffe CVS cvs-commits at kaffe.org
Sun Jun 12 04:19:38 PDT 2005


PatchSet 6638 
Date: 2005/06/12 11:15:03
Author: guilhem
Branch: HEAD
Tag: (none) 
Log:
Fill in the "cause" field in Throwable.

Members: 
	ChangeLog:1.4164->1.4165 
	kaffe/kaffevm/exception.c:1.102->1.103 

Index: kaffe/ChangeLog
diff -u kaffe/ChangeLog:1.4164 kaffe/ChangeLog:1.4165
--- kaffe/ChangeLog:1.4164	Sun Jun 12 07:37:30 2005
+++ kaffe/ChangeLog	Sun Jun 12 11:15:03 2005
@@ -1,5 +1,10 @@
 2005-06-12  Guilhem Lavaux  <guilhem at kaffe.org>
 
+	* kaffe/kaffevm/exception.c
+	(nullException): Fill in the "cause" field.
+
+2005-06-12  Guilhem Lavaux  <guilhem at kaffe.org>
+
 	* kaffe/kaffevm/jni.c
 	(Kaffe_ExceptionDescribe): Fixed memory allocation. Iterate through
 	all causes of an exception.
Index: kaffe/kaffe/kaffevm/exception.c
diff -u kaffe/kaffe/kaffevm/exception.c:1.102 kaffe/kaffe/kaffevm/exception.c:1.103
--- kaffe/kaffe/kaffevm/exception.c:1.102	Sat May 28 13:41:52 2005
+++ kaffe/kaffe/kaffevm/exception.c	Sun Jun 12 11:15:07 2005
@@ -570,6 +570,7 @@
 	backtrace = buildStackTrace(frame);
 	unhand(vmstate)->vmdata = backtrace;
 	unhand(npe)->vmState = vmstate;
+	unhand(npe)->cause = npe;
 #if defined(HAVE_GCJ_SUPPORT)
 	FAKE_THROW_FRAME();
 #endif /* defined(HAVE_GCJ_SUPPORT) */
More information about the kaffe mailing list