[kaffe] CVS kaffe (guilhem): Imported classpath tree into CVS.

Kaffe CVS cvs-commits at kaffe.org
Wed Oct 19 13:55:21 PDT 2005


PatchSet 6948 
Date: 2005/10/19 20:35:39
Author: guilhem
Branch: HEAD
Tag: (none) 
Log:
Imported classpath tree into CVS.

Members: 
	ChangeLog:1.4472->1.4473 
	libraries/javalib/external/classpath/.cdtproject:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/.classpath:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/.project:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/AUTHORS:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/BUGS:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/COPYING:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/ChangeLog:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/ChangeLog-2003:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/ChangeLog-2004:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/ChangeLog.gnujaxp.1:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/ChangeLog.gnujaxp.2:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/ChangeLog.libxmlj:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/ChangeLog.usermap:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/HACKING:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/INSTALL:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/LICENSE:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/Makefile.am:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/Makefile.in:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/NEWS:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/README:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/THANKYOU:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/TODO:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/aclocal.m4:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/autogen.sh:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/configure:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/configure.ac:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/depcomp:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/install-sh:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/mauve-classpath:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/missing:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/mkinstalldirs:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/.externalToolBuilders/Autogen.launch:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/.externalToolBuilders/CompileNative.launch:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/.externalToolBuilders/Configure.launch:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/.externalToolBuilders/CreateLocaleData.launch:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/.settings/org.eclipse.jdt.ui.prefs:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/autom4te.cache/output.0:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/autom4te.cache/output.1:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/autom4te.cache/requests:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/autom4te.cache/traces.0:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/autom4te.cache/traces.1:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/compat/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/compat/Makefile.am:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/compat/java.net/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/compat/java.net/GetSocketOptionInfo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/compat/java.net/Makefile.am:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/compat/java.net/PlainSocketImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/compat/java.net/README:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/Makefile.am:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/Makefile.in:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/README.jaxp:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/hacking.info:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/hacking.texinfo:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/native.api:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/testing.framework.text:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/texinfo.tex:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/vmintegration.info:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/vmintegration.texinfo:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/api/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/api/Makefile.am:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/api/Makefile.in:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/unicode/BLOCKS.TXT:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/unicode/Blocks-3.txt:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/unicode/ReadMe-2.1.1.txt:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/unicode/ReadMe-3.0.0.txt:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/unicode/SpecialCasing-2.txt:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/unicode/UnicodeCharacterDatabase-3.0.0.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/unicode/UnicodeData-2.1.2.txt:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/unicode/UnicodeData-3.0.0.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/unicode/UnicodeData-3.0.0.txt:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/Makefile:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/README:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/benchmarks.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/bugs.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/corba.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/external.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/home.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/inetlib.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/license.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/news.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/newsitems.txt:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/savannah.css:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/stories.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/tasks.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/19990206.txt:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/19990206.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20001120.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20010106.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20020208.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20040313.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20040502.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20040712.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20040913.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20041115.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20050107.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20050226.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20050429.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20050630.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20050715.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/20050906.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/Makefile:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/announce/announcements.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/cp-tools/Makefile:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/cp-tools/cp-tools.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/cp-tools/texidoclet.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/docs/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/docs/Makefile:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/docs/docs.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/docs/jikesrvm.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/docs/orp.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/downloads/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/downloads/19990206.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/downloads/20001120.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/downloads/20010106.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/downloads/20020208.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/downloads/Makefile:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/downloads/downloads.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/events/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/events/Makefile:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/events/escape_fosdem05.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/events/events.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/events/fosdem04.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/faq/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/faq/Makefile:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/faq/faq.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/include/layout.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/doc/www.gnu.org/include/macros.wml:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/Makefile.am:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/Makefile.in:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/Makefile.jawt.in:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/README:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/NamingService/Demo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/Demo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/comServer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/DirectTest.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/RequestTest.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/_comTesterImplBase.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/_comTesterStub.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/comServant.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/comTester.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/node.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/nodeHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/nodeHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/ourUserException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/ourUserExceptionHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/passThis.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/passThisHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/passThisHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/returnThis.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/returnThisHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/CORBA/SimpleCommunication/communication/returnThisHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/awt/Demo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/datatransfer/Demo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/html/Demo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/big-fullscreen.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/big-home.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/big-warning.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-copy.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-cut.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-go-back.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-go-down.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-go-forward.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-mic.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-new.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-open.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-paste.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-quit.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-save-as.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-save.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/icons/stock-spell-check.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/jawt/DemoJAWT.c:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/jawt/DemoJAWT.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/midi/Demo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/swing/ButtonDemo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/swing/ClasspathSwingActivityBoard.launch:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/swing/ComboBoxDemo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/swing/Demo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/swing/GNULookAndFeel.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/examples/gnu/classpath/examples/swing/SliderDemo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/Makefile.am:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/Makefile.in:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/README:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/Makefile.am:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/Makefile.in:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/README:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/AttributeList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/Attributes.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/ContentHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/DTDHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/DocumentHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/EntityResolver.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/ErrorHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/HandlerBase.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/InputSource.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/Locator.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/Parser.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/SAXException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/SAXNotRecognizedException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/SAXNotSupportedException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/SAXParseException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/XMLFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/XMLReader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/ext/Attributes2.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/ext/Attributes2Impl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/ext/DeclHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/ext/DefaultHandler2.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/ext/EntityResolver2.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/ext/LexicalHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/ext/Locator2.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/ext/Locator2Impl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/ext/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/helpers/AttributeListImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/helpers/AttributesImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/helpers/DefaultHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/helpers/LocatorImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/helpers/NamespaceSupport.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/helpers/NewInstance.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/helpers/ParserAdapter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/helpers/ParserFactory.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/helpers/XMLFilterImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/helpers/XMLReaderAdapter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/helpers/XMLReaderFactory.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/sax/org/xml/sax/helpers/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/COPYRIGHT.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/Makefile.am:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/Makefile.in:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/README:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/Attr.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/CDATASection.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/CharacterData.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/Comment.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/DOMConfiguration.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/DOMError.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/DOMErrorHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/DOMException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/DOMImplementation.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/DOMImplementationList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/DOMImplementationSource.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/DOMLocator.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/DOMStringList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/Document.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/DocumentFragment.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/DocumentType.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/Element.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/Entity.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/EntityReference.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/NameList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/NamedNodeMap.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/Node.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/NodeList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/Notation.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ProcessingInstruction.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/Text.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/TypeInfo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/UserDataHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/bootstrap/DOMImplementationRegistry.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSS2Properties.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSCharsetRule.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSFontFaceRule.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSImportRule.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSMediaRule.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSPageRule.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSPrimitiveValue.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSRule.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSRuleList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSStyleDeclaration.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSStyleRule.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSStyleSheet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSUnknownRule.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSValue.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/CSSValueList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/Counter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/DOMImplementationCSS.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/DocumentCSS.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/ElementCSSInlineStyle.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/RGBColor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/Rect.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/css/ViewCSS.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/events/DocumentEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/events/Event.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/events/EventException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/events/EventListener.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/events/EventTarget.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/events/MouseEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/events/MutationEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/events/UIEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLAnchorElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLAppletElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLAreaElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLBRElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLBaseElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLBaseFontElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLBodyElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLButtonElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLCollection.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLDListElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLDirectoryElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLDivElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLDocument.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLFieldSetElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLFontElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLFormElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLFrameElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLFrameSetElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLHRElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLHeadElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLHeadingElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLHtmlElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLIFrameElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLImageElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLInputElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLIsIndexElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLLIElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLLabelElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLLegendElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLLinkElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLMapElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLMenuElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLMetaElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLModElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLOListElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLObjectElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLOptGroupElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLOptionElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLOptionsCollection.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLParagraphElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLParamElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLPreElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLQuoteElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLScriptElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLSelectElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLStyleElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLTableCaptionElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLTableCellElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLTableColElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLTableElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLTableRowElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLTableSectionElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLTextAreaElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLTitleElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/html2/HTMLUListElement.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ls/DOMImplementationLS.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ls/LSException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ls/LSInput.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ls/LSLoadEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ls/LSOutput.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ls/LSParser.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ls/LSParserFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ls/LSProgressEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ls/LSResourceResolver.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ls/LSSerializer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ls/LSSerializerFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ranges/DocumentRange.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ranges/Range.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/ranges/RangeException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/stylesheets/DocumentStyle.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/stylesheets/LinkStyle.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/stylesheets/MediaList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/stylesheets/StyleSheet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/stylesheets/StyleSheetList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/traversal/DocumentTraversal.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/traversal/NodeFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/traversal/NodeIterator.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/traversal/TreeWalker.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/views/AbstractView.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/views/DocumentView.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/xpath/XPathEvaluator.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/xpath/XPathException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/xpath/XPathExpression.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/xpath/XPathNSResolver.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/xpath/XPathNamespace.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/external/w3c_dom/org/w3c/dom/xpath/XPathResult.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Asynchron.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/BigDecimalHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/ByteArrayComparator.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Connected_objects.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DefinitionKindHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DuplicateNameHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAnySeqHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/EmptyExceptionHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/ExceptionCreator.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/ForwardRequestHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Functional_ORB.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/IOR.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/IOR_Delegate.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/IOR_contructed_object.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/IorProvider.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Minor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NameDynAnyPairHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NameDynAnyPairSeqHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NameValuePairHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NameValuePairSeqHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/ObjectCreator.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/OctetHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Restricted_ORB.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/ServiceDetailHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/ServiceRequestAdapter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/SetOverrideTypeHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Simple_delegate.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/SocketRepository.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/TypeCodeHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Unexpected.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Version.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/WCharHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/WStringHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/_PolicyImplBase.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/aliasTypeCode.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/binaryReply.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/bufferedResponseHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/cdrEncapsCodec.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/corbaArrayList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/fixedTypeCode.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/generalTypeCode.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/gnuAny.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/gnuCodecFactory.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/gnuContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/gnuContextList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/gnuEnvironment.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/gnuExceptionList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/gnuNVList.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/gnuNamedValue.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/gnuRequest.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/gnuValueHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/holderFactory.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/primitiveArrayTypeCode.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/primitiveTypeCode.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/recordTypeCode.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/recursiveTypeCode.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/streamReadyHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/streamRequest.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/stringTypeCode.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/stubFinder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/typeNamer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/universalHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/ArrayValueHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/BigEndianInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/BigEndianOutputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/IDLTypeHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/LittleEndianInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/LittleEndianOutputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/UnknownExceptionCtxHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/VMVio.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/Vio.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/abstractDataInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/abstractDataOutputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/aligningInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/aligningOutputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/cdrBufInput.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/cdrBufOutput.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/cdrInput.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/cdrOutput.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/encapsulatedOutput.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/gnuRuntime.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/gnuValueStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/CDR/noHeaderInput.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/NameValuePairHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/abstractDynAny.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/abstractRecord.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/anyDivideable.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/anyUndivideable.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/gnuDynAny.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/gnuDynAnyFactory.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/gnuDynArray.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/gnuDynEnum.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/gnuDynFixed.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/gnuDynSequence.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/gnuDynStruct.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/gnuDynUnion.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/gnuDynValue.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/gnuDynValueBox.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/DynAn/valueChangedListener.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/CancelHeader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/CharSets_OSF.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/CloseMessage.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/ErrorMessage.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/MessageHeader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/ReplyHeader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/RequestHeader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/ServiceContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/contextSupportingHeader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/cxCodeSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/v1_0/CancelHeader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/v1_0/ReplyHeader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/v1_0/RequestHeader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/v1_2/ReplyHeader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/GIOP/v1_2/RequestHeader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Interceptor/ClientRequestInterceptors.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Interceptor/ForwardRequestHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Interceptor/IORInterceptors.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Interceptor/Registrator.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Interceptor/ServerRequestInterceptors.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Interceptor/gnuClientRequestInfo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Interceptor/gnuIcCurrent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Interceptor/gnuIorInfo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Interceptor/gnuServerRequestInfo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NamingService/Binding_iterator_impl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NamingService/Ext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NamingService/NameParser.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NamingService/NameValidator.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NamingService/NamingMap.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NamingService/NamingServiceTransient.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NamingService/TransientContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NamingService/cmpNameComponent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/NamingService/snConverter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/ForwardRequestHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/ForwardedServant.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/InvalidPolicyHolder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/LocalDelegate.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/LocalRequest.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/LocalServerRequest.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/ORB_1_4.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/activeObjectMap.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/dynImpHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuAdapterActivator.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuForwardRequest.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuIdAssignmentPolicy.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuIdUniquenessPolicy.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuImplicitActivationPolicy.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuLifespanPolicy.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuPOA.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuPOAManager.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuPoaCurrent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuRequestProcessingPolicy.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuServantObject.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuServantRetentionPolicy.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/gnuThreadPolicy.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/policySets.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/servantDelegate.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/CORBA/Poa/vPolicy.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/.cvsignore:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/ByteArray.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/Configuration.java.in:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/Pointer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/Pointer32.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/Pointer64.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/ServiceFactory.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/ServiceProviderLoadingAction.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/SystemProperties.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/debug/Component.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/debug/PreciseFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/debug/SystemLogger.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/Jdwp.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/JdwpConstants.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/ClassPrepareEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/Event.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/EventManager.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/EventRequest.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/ThreadEndEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/ThreadStartEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/VmDeathEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/VmInitEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/filters/ClassExcludeFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/filters/ClassMatchFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/filters/ClassOnlyFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/filters/ConditionalFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/filters/CountFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/filters/ExceptionOnlyFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/filters/FieldOnlyFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/filters/IEventFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/filters/InstanceOnlyFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/filters/LocationOnlyFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/filters/StepFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/event/filters/ThreadOnlyFilter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/InvalidClassException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/InvalidClassLoaderException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/InvalidCountException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/InvalidEventTypeException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/InvalidFieldException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/InvalidLocationException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/InvalidMethodException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/InvalidObjectException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/InvalidStringException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/InvalidThreadException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/InvalidThreadGroupException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/JdwpException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/JdwpIllegalArgumentException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/JdwpInternalErrorException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/NotImplementedException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/exception/VmDeadException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/id/ArrayId.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/id/ArrayReferenceTypeId.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/id/ClassLoaderId.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/id/ClassObjectId.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/id/ClassReferenceTypeId.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/id/InterfaceReferenceTypeId.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/id/JdwpId.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/id/ObjectId.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/id/ReferenceTypeId.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/id/StringId.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/id/ThreadGroupId.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/id/ThreadId.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/ArrayReferenceCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/ArrayTypeCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/ClassLoaderReferenceCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/ClassObjectReferenceCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/ClassTypeCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/CommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/EventRequestCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/FieldCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/InterfaceTypeCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/MethodCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/ObjectReferenceCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/PacketProcessor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/ReferenceTypeCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/StackFrameCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/StringReferenceCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/ThreadGroupReferenceCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/ThreadReferenceCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/processor/VirtualMachineCommandSet.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/transport/ITransport.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/transport/JdwpCommandPacket.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/transport/JdwpConnection.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/transport/JdwpPacket.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/transport/JdwpReplyPacket.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/transport/SocketTransport.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/transport/TransportException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/transport/TransportFactory.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/util/JdwpString.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/util/LineTable.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/util/Location.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/util/MethodResult.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/util/Signature.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/util/Value.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/classpath/jdwp/util/VariableTable.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/AWTUtilities.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/BitMaskExtent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/BitwiseXORComposite.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/Buffers.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/ClasspathToolkit.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/ComponentDataBlitOp.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/EmbeddedWindow.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/EventModifier.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/FocusManager.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/GradientPaintContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/CieXyzConverter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/ClutProfileConverter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/ColorLookUpTable.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/ColorSpaceConverter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/GrayProfileConverter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/GrayScaleConverter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/LinearRGBConverter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/ProfileHeader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/PyccConverter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/RgbProfileConverter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/SrgbConverter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/TagEntry.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/ToneReproductionCurve.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/color/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/doc-files/BitwiseXORComposite-1.png:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/image/ImageDecoder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/image/XBMDecoder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/image/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/ClasspathFontPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/ClasspathTextLayoutPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/EmbeddedWindowPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/GLightweightPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GThreadMutex.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GThreadNativeMethodRunner.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GdkFontMetrics.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GdkFontPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GdkGlyphVector.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GdkGraphics.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GdkGraphics2D.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GdkGraphicsConfiguration.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GdkGraphicsEnvironment.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GdkPixbufDecoder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GdkRobotPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GdkScreenGraphicsDevice.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GdkTextLayout.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkButtonPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkCanvasPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkCheckboxGroupPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkCheckboxMenuItemPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkCheckboxPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkChoicePeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkClipboard.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkClipboardNotifier.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkComponentPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkContainerPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkDialogPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkEmbeddedWindowPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkFileDialogPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkFontPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkFramePeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkGenericPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkImage.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkImageConsumer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkLabelPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkListPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkMenuBarPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkMenuComponentPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkMenuItemPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkMenuPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkPanelPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkPopupMenuPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkScrollPanePeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkScrollbarPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkSelection.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkTextAreaPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkTextFieldPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkToolkit.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkVolatileImage.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/GtkWindowPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/gtk/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/MainQtThread.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/NativeWrapper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QMatrix.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QPainterPath.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QPen.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtAudioClip.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtButtonPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtCanvasPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtCheckboxPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtChoicePeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtComponentGraphics.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtComponentPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtContainerPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtDialogPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtEmbeddedWindowPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtFileDialogPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtFontMetrics.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtFontPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtFramePeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtGraphics.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtGraphicsEnvironment.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtImage.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtImageConsumer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtImageDirectGraphics.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtImageGraphics.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtLabelPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtListPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtMenuBarPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtMenuComponentPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtMenuItemPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtMenuPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtPanelPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtPopupMenuPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtRepaintThread.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtScreenDevice.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtScreenDeviceConfiguration.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtScrollPanePeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtScrollbarPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtTextAreaPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtTextFieldPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtToolkit.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtVolatileImage.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/awt/peer/qt/QtWindowPeer.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/BeanInfoEmbryo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/DummyAppletContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/DummyAppletStub.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/ExplicitBeanInfo.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/IntrospectionIncubator.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/TODO:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/AbstractContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/AbstractCreatableObjectContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/AbstractElementHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/AbstractObjectContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/ArrayContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/ArrayHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/AssemblyException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/BooleanHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/ByteHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/CharHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/ClassHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/ConstructorContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/Context.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/DecoderContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/DefaultExceptionListener.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/DoubleHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/DummyContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/DummyHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/ElementHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/FloatHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/GrowableArrayContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/IndexContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/IntHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/JavaHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/LongHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/MethodContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/MethodFinder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/NullHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/ObjectContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/ObjectHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/PersistenceParser.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/PropertyContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/ShortHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/SimpleHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/StaticMethodContext.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/StringHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/VoidHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/decoder/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/editors/ColorEditor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/editors/FontEditor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/editors/NativeBooleanEditor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/editors/NativeByteEditor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/editors/NativeDoubleEditor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/editors/NativeFloatEditor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/editors/NativeIntEditor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/editors/NativeLongEditor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/editors/NativeShortEditor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/editors/StringEditor.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/editors/TODO:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/beans/editors/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/io/ASN1ParsingException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/io/Base64InputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/io/ClassLoaderObjectInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/io/NullOutputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/io/ObjectIdentityWrapper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/io/PlatformHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/io/class-dependencies.conf:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/io/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/lang/ArrayHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/lang/CharData.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/lang/ClassHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/lang/MainThread.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/lang/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/lang/reflect/TypeSignature.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/lang/reflect/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/locale/LocaleHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/locale/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/math/MPN.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/math/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/BASE64.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/CRLFInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/CRLFOutputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/EmptyX509TrustManager.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/GetLocalHostAction.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/HeaderFieldHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/LineInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/PlainDatagramSocketImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/PlainSocketImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/URLParseError.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/file/Connection.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/file/Handler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/file/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/ActiveModeDTP.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/BlockInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/BlockOutputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/CompressedInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/CompressedOutputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/DTP.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/DTPInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/DTPOutputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/FTPConnection.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/FTPException.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/FTPResponse.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/FTPURLConnection.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/Handler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/PassiveModeDTP.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/StreamInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/StreamOutputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/ftp/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/Authenticator.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/ByteArrayRequestBodyWriter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/ByteArrayResponseBodyReader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/ChunkedInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/Cookie.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/CookieManager.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/Credentials.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/HTTPConnection.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/HTTPDateFormat.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/HTTPURLConnection.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/Handler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/Headers.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/Request.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/RequestBodyWriter.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/Response.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/ResponseBodyReader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/ResponseHeaderHandler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/SimpleCookieManager.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/event/ConnectionEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/event/ConnectionListener.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/event/RequestEvent.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/event/RequestListener.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/http/event/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/https/Handler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/jar/Connection.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/jar/Handler.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/net/protocol/jar/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/ChannelInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/ChannelOutputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/ChannelReader.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/DatagramChannelImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/DatagramChannelSelectionKey.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/FileLockImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/InputStreamChannel.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/NIOConstants.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/NIODatagramSocket.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/NIOServerSocket.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/NIOSocket.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/OutputStreamChannel.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/PipeImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/SelectionKeyImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/SelectorImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/SelectorProviderImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/ServerSocketChannelImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/ServerSocketChannelSelectionKey.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/SocketChannelImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/SocketChannelSelectionKey.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/channels/FileChannelImpl.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/channels/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/ByteCharset.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp424.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp437.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp737.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp775.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp850.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp852.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp855.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp857.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp860.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp861.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp862.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp863.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp864.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp865.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp866.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp869.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Cp874.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/EncodingHelper.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/ISO_8859_1.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/ISO_8859_13.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/ISO_8859_15.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/ISO_8859_2.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/ISO_8859_3.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/ISO_8859_4.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/ISO_8859_5.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/ISO_8859_6.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/ISO_8859_7.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/ISO_8859_8.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/ISO_8859_9.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/KOI_8.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/MS874.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/MacCentralEurope.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/MacCroatian.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/MacCyrillic.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/MacDingbat.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/MacGreek.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/MacIceland.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/MacRoman.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/MacRomania.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/MacSymbol.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/MacThai.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/MacTurkish.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Provider.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/US_ASCII.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/UTF_16.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/UTF_16BE.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/UTF_16Decoder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/UTF_16Encoder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/UTF_16LE.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/UTF_8.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/UnicodeLittle.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Windows1250.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Windows1251.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Windows1252.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Windows1253.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Windows1254.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Windows1255.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Windows1256.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Windows1257.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/Windows1258.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/iconv/IconvCharset.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/iconv/IconvDecoder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/iconv/IconvEncoder.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/iconv/IconvMetaData.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/nio/charset/iconv/IconvProvider.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/rmi/RMIMarshalledObjectInputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/rmi/RMIMarshalledObjectOutputStream.java:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/rmi/package.html:INITIAL->1.1 
	libraries/javalib/external/classpath/gnu/java/rmi/dgc/DGCImpl.java:INITIAL->1.1 

*** Patch too long, truncated ***
More information about the kaffe mailing list