[kaffe] CVS kaffe (jserv): Update zh_TW translation.

Kaffe CVS cvs-commits at kaffe.org
Sun Jul 18 10:07:45 PDT 2004


PatchSet 4983 
Date: 2004/07/18 17:03:30
Author: jserv
Branch: HEAD
Tag: (none) 
Log:
Update zh_TW translation.

Members: 
	ChangeLog:1.2547->1.2548 
	po/zh_TW.po:1.7->1.8 

Index: kaffe/ChangeLog
diff -u kaffe/ChangeLog:1.2547 kaffe/ChangeLog:1.2548
--- kaffe/ChangeLog:1.2547	Sun Jul 18 15:27:23 2004
+++ kaffe/ChangeLog	Sun Jul 18 17:03:30 2004
@@ -1,3 +1,8 @@
+2004-07-18 Jim Huang <jserv at kaffe.org>
+
+	* po/zh_TW.po:
+	Update zh_TW translation.
+
 2004-07-18 Dalibor Topic <robilad at kaffe.org>
 
 	* FAQ/FAQ.classlibrary-compile: Updated information on
Index: kaffe/po/zh_TW.po
diff -u kaffe/po/zh_TW.po:1.7 kaffe/po/zh_TW.po:1.8
--- kaffe/po/zh_TW.po:1.7	Sun Jul 11 08:55:09 2004
+++ kaffe/po/zh_TW.po	Sun Jul 18 17:03:30 2004
@@ -7,96 +7,96 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Kaffe Virtual Machine 1.1.x-cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: kaffe at kaffe.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-07-07 11:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-07-08 22:00+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-07-19 00:50+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-07-19 00:55+0800\n"
 "Last-Translator: Jim Huang <jserv at kaffe.org>\n"
 "Language-Team: Traditional Chinese <kaffe at kaffe.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=big5\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:399 kaffe/kaffe/main.c:426 kaffe/kaffe/main.c:451
-#: kaffe/kaffe/main.c:473
+#: kaffe/kaffe/main.c:403 kaffe/kaffe/main.c:438 kaffe/kaffe/main.c:465
+#: kaffe/kaffe/main.c:490 kaffe/kaffe/main.c:512
 #, c-format
 msgid "Error: out of memory.\n"
 msgstr "¿ù»~¡G°O¾ÐÅ餣¨¬\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:488
+#: kaffe/kaffe/main.c:527
 #, c-format
 msgid "Error: No stack size found for -ss option.\n"
 msgstr "¿ù»~¡G¦b -ss ¿ï¶µ¤¤¨S¦³«ü©w°ïÅ|ªÅ¶¡\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:496
+#: kaffe/kaffe/main.c:535
 #, c-format
 msgid "Warning: Attempt to set stack size smaller than %d - ignored.\n"
 msgstr "ĵ§i¡G¹Á¸Õ³]©w¤Ö©ó %d ªº°ïÅ|ªÅ¶¡ - ©¿²¤\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:507
+#: kaffe/kaffe/main.c:546
 #, c-format
 msgid "Error: No heap size found for -mx option.\n"
 msgstr "¿ù»~¡G¦b -mx ¿ï¶µ¤¤¨S¦³«ü©w heap ªÅ¶¡\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:520
+#: kaffe/kaffe/main.c:559
 #, c-format
 msgid "Error: No heap size found for -ms option.\n"
 msgstr "¿ù»~¡G¦b -ms ¿ï¶µ¤¤¨S¦³«ü©w heap ªÅ¶¡\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:532
+#: kaffe/kaffe/main.c:571
 #, c-format
 msgid "Error: No heap size found for -as option.\n"
 msgstr "¿ù»~¡G¦b -as ¿ï¶µ¤¤¨S¦³«ü©w heap ªÅ¶¡\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:588
+#: kaffe/kaffe/main.c:627
 #, c-format
 msgid "Error: -Xxprof_syms option requires a file name.\n"
 msgstr "¿ù»~¡G-Xxprof_syms ¿ï¶µ»Ý­n´£¨ÑÀɦW\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:594
+#: kaffe/kaffe/main.c:633
 #, c-format
 msgid "Unable to create profiler symbol file %s.\n"
 msgstr "µLªk«Ø¥ß profiler ²Å¸¹¸ê°TÀÉ¡G%s\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:603
+#: kaffe/kaffe/main.c:642
 #, c-format
 msgid "Error: -Xxprof_gmon option requires a file name.\n"
 msgstr "¿ù»~¡G-Xxprof_gmon ¿ï¶µ»Ý­n´£¨ÑÀɦW\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:609
+#: kaffe/kaffe/main.c:648
 #, c-format
 msgid "Unable to create gmon file %s.\n"
 msgstr "µLªk«Ø¥ß gmon ÀÉ¡G %s\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:623
+#: kaffe/kaffe/main.c:662
 #, c-format
 msgid "Error: -Xxdebug_file option requires a file name.\n"
 msgstr "¿ù»~¡G-Xxdebug_file ¿ï¶µ»Ý­n´£¨ÑÀɦW\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:637
+#: kaffe/kaffe/main.c:676
 #, c-format
 msgid "Error: -Xfeedback option requires a file name.\n"
 msgstr "¿ù»~¡G-Xfeedback ¿ï¶µ»Ý­n´£¨ÑÀɦW\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:655
+#: kaffe/kaffe/main.c:694
 #, c-format
 msgid "Error: -vmstats option requires a second arg.\n"
 msgstr "¿ù»~¡G-vmstats ¿ï¶µ»Ý­nÃB¥~ªº°Ñ¼Æ\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:667
+#: kaffe/kaffe/main.c:706
 #, c-format
 msgid "Error: -vmdebug option requires a debug flag. Use `list' for a list.\n"
 msgstr "¿ù»~¡G-vmdebug ¿ï¶µ»Ý­n°»¿ùºX¼Ð¡A½Ð¥Î -vmdebug list ¨ú±oºX¼Ð¦Cªí\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:695
+#: kaffe/kaffe/main.c:734
 #, c-format
 msgid "Error: Unrecognized JVM specific option `%s'.\n"
 msgstr "¿ù»~¡GµLªk¿ëÃѪº JVM ¿ï¶µ¡G '%s'\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:710
+#: kaffe/kaffe/main.c:749
 #, c-format
 msgid "Unknown flag: %s\n"
 msgstr "¥¼ª¾ªººX¼Ð¡G%s\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:726
+#: kaffe/kaffe/main.c:765
 #, c-format
 msgid ""
 "usage: kaffe [-options] class\n"
@@ -111,12 +111,12 @@
 "\t-version\t\t ¦L¦Cª©¥»¸¹½X\n"
 "\t-fullversion\t\t ¦L¦C¸Ô²Óªºª©¥»¸ê°T\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:732
+#: kaffe/kaffe/main.c:771
 #, c-format
 msgid "\t-ia32\t\t\t Execute the ia32 version of Kaffe\n"
 msgstr "\t-ia32\t\t\t °õ¦æ ia32 ª©¥»ªº Kaffe\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:734
+#: kaffe/kaffe/main.c:773
 #, c-format
 msgid ""
 "\t-ss <size>\t\t Maximum native stack size\n"
@@ -159,12 +159,12 @@
 "\t-verbosecall\t\t ¦L¦C¸Ô²Ó©I¥s¬yµ{¸ê°T\n"
 "\t-nodeadlock\t\t Ãö³¬¦ºµ² (deadlock) °»´ú\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:754
+#: kaffe/kaffe/main.c:793
 #, c-format
 msgid "\t-prof\t\t\t Enable profiling of Java methods\n"
 msgstr "\t-prof\t\t\t ¶}±Ò Java method ªº profiling\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:757
+#: kaffe/kaffe/main.c:796
 #, c-format
 msgid ""
 "\t-Xxprof\t\t\t Enable cross language profiling\n"
@@ -177,17 +177,17 @@
 "symbols.s]\n"
 "\t-Xxprof_gmon <ÀɦW>\t «ü©w gmon Àɮתº¦WºÙ [¹w³]­È¡Gxgmon.out]\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:762
+#: kaffe/kaffe/main.c:801
 #, c-format
 msgid "\t-Xxdebug_file <file>\t Name of the debugging symbols file\n"
 msgstr "\t-Xxdebug_file <ÀɦW>\t «ü©w debugging symbol ÀɮצWºÙ\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:765
+#: kaffe/kaffe/main.c:804
 #, c-format
 msgid "\t-Xfeedback <file>\t The file name to write feedback data to\n"
 msgstr "\t-Xfeedback <ÀɦW>\t «ü©w¿é¥X feedback ¸ê®ÆªºÀɦW\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:767
+#: kaffe/kaffe/main.c:806
 #, c-format
 msgid ""
 "\t-debug * \t\t Trace method calls\n"
@@ -202,20 +202,25 @@
 "\t-oss <ªÅ¶¡> *\t\t «ü©w³Ì¤j Java °ïÅ|ªÅ¶¡\n"
 "\t-jar           °õ¦æ JAR\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:773
+#: kaffe/kaffe/main.c:812
 #, c-format
 msgid ""
 "\t-vmdebug <flag{,flag}>\t Internal VM debugging. Set flag=list for a list\n"
 msgstr ""
 "\t-vmdebug <ºX¼Ð{,ºX¼Ð}>\t ¤º³¡ VM °»¿ù¡A³]©w flag=list ¥i¨ú±o°»¿ù¶µ¥Ø²M³æ\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:776
+#: kaffe/kaffe/main.c:815
 #, c-format
 msgid "\t-vmstats <flag{,flag}>\t Print VM statistics. Set flag=all for all\n"
 msgstr ""
 "\t-vmstats <ºX¼Ð{,ºX¼Ð}>\t ¦L¦C VM ²Î­p¼Æ¾Ú¡A¯S©w flag=all ¥i¨ú±o¥þ³¡¶µ¥Ø\n"
 
-#: kaffe/kaffe/main.c:778
+#: kaffe/kaffe/main.c:818
+#, c-format
+msgid "\t-Xnative-big-math\t Use GMP for faster, native bignum calculations\n"
+msgstr "\t-Xnative-big-math\t ¨Ï¥Î GMP §@¬°­ì¥Íªº¤j¼Æ¹Bºâ¡A¥HÀò¨ú§ó§Öªº°õ¦æ³t«×\n"
+
+#: kaffe/kaffe/main.c:820
 #, c-format
 msgid ""
 " * Option currently ignored.\n"
@@ -229,7 +234,7 @@
 " ¼Ð¥Ü * ªº¶µ¥Ø¥Ø«e¬O©¿²¤ªº\n"
 "\n"
 "«O«ù¬Û®e©Êªº¿ï¶µ¦³¡G\n"
-"\t-Xss <size>\t\t «ü©w³Ì¤j­ì¥Í (native) °ïÅ|ªÅ¶¡\n"
-"\t-Xmx <size> \t\t «ü©w³Ì¤j heap ªÅ¶¡\n"
-"\t-Xms <size> \t\t «ü©wªì©l heap ªÅ¶¡\n"
-"\t-cp <path> \t\t ³]©w classpath\n"
+"\t-Xss <ªÅ¶¡>\t\t «ü©w³Ì¤j­ì¥Í (native) °ïÅ|ªÅ¶¡\n"
+"\t-Xmx <ªÅ¶¡> \t\t «ü©w³Ì¤j heap ªÅ¶¡\n"
+"\t-Xms <ªÅ¶¡> \t\t «ü©wªì©l heap ªÅ¶¡\n"
+"\t-cp <¸ô®|> \t\t ³]©w classpath\n"
More information about the kaffe mailing list